17 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022 Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Jaroszowicach.

Zebranie rozpoczął dh Krzysztof Oko - Prezes Zarządu OSP w Starych Jaroszowicach, witając wszystkich przybyłych gości w osobach:

  • Wójta Gminy Bolesławiec - Pana Andrzeja Dutkowskiego,
  • Zastępcy Wójta Gminy Bolesławiec – Pana Romana Jaworskiego,
  • Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu - bryg. mgr Piotra Pilarczyka,
  • Komendanta Gminnego ZOG ZOSP RP w Bolesławcu - dh Jarosława Nenkina,
  • Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Bolesławiec - Pani Grażyny Łuckiej,
  • Sołtysów Wsi: Stare Jaroszowice – Pani Anety Małeckiej, Żeliszów – Pani Olgi Burdyny, Nowe Jaroszowice – Pana Edwarda Zatylnego, Łaziska – Pani Marty Kiernickiej oraz Suszki – Pana Roberta Galika,
  • Proboszcza Parafii Św. Jana Nepomucena w Żeliszowie – ks. dr Tomasza Antoniego Krauze,

oraz wszystkich druhów i sympatyków OSP w Starych Jaroszowicach.

Kolejnym punktem zebrania, po stwierdzeniu niezbędnego kworum do podejmowania uchwał zebrania, było przedstawienie sprawozdania z działalności jednostki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły, jak również przedstawienie planu działalności i planu finansowego naszej jednostki na rok 2023. Materiały te przedstawili poszczególni członkowie zarządu OSP w Starych Jaroszowicach.

Następnie, po odczytaniu przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP w Starych Jaroszowicach, druha Rafała Lipińskiego protokołu tejże Komisji, odbyło się, zarządzone przez Przewodniczącego Zebrania druha Krzysztofa Zabawę, głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP w Starych Jaroszowicach. Wszyscy członkowie jednostki zagłosowali jednomyślnie, dając tym samym "zielone światło" do dalszego działania.

Zabierający głos goście dziękowali za działalność jednostki w 2022 roku, zaznaczając przy tym bardzo duże zaangażowanie w działalności ratowniczej oraz profilaktycznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Druh Prezes OSP w Starych Jaroszowicach, kończąc część oficjalną, zaprosił wszystkich uczestników zebrania na poczęstunek, w którym królowała tradycyjna strażacka grochówka - okraszona wędzonką sporządzoną przez druha Józefa Kopca.

„Bogu na chwałę – ludziom na ratunek”

Jarosław Nenkin