Osoby, które w tym roku chcą wysłać dzieci na kolonie letnie powinny zapoznać się z regulaminem kart kolonijnych i zasadami, które pozwolą na uczestnictwo w kolonii.

KARTY KOLONIJNE (Gmina Bolesławiec) – REGULAMIN

Ośrodek, wytypowany na drodze przetargowej to Ośrodek Wypoczynkowy „SOLAR” ul. Bałtycka 12, 76-107 Jarosławiec. Kolonia będzie zorganizowana w trzech turnusach:

 • I turnus - 24.06.2023 r. – 03.07.2023 r. 
 • II turnus - 03.07.2023 r. – 12.07.2023 r.
 • III turnus - 12.07.2023 r. – 21.07.2023 r.
 1.  Kolonia zorganizowana jest dla dzieci z roczników 2008-2013, spełniających minimum jeden podpunkt:
 • dziecko uczęszcza do szkoły w Gminie Bolesławiec / legitymacja szkolna dziecka do wglądu/
 • rodzic/opiekun dziecka zamieszkuje lub jest zameldowany na pobyt stały w Gminie Bolesławiec (wiejskiej) /do wglądu pierwsza strona PIT-u rodzica/opiekuna prawnego dziecka za 2022 rok albo zaświadczenie o zameldowaniu.   
 1. Całkowity koszt kolonii to ok. 2 000 zł. Wpłata rodziców za pobyt 1 dziecka na kolonii to 1200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
 2. Zapisy na kolonię będą prowadzone według kolejności zgłoszeń od dnia 15 marca 2023 r. od godz. 8.00 w biurze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1b, Kruszyn. Celem weryfikacji prosimy o przygotowanie jednego z podanych w pkt 1 dokumentów. 
 • Rodzic/opiekun prawny otrzymuje deklarację uczestnictwa wyłącznie na swoje dzieci.
 • Rodzic po otrzymaniu dowodu wpłaty z nadanym numerem, wpłaca zaliczkę 400 zł (słownie: czterysta złotych) na konto GOKiS  do 17 marca 2023 r. Po dostarczeniu dowodu wpłaty zaliczki do biura GOKiS w Kruszynie zostanie wydana karta kolonijna, która jest dokumentem, potwierdzającym pobyt dziecka na kolonii.
 • Pozostałą kwotę tj. 800 zł (słownie: osiemset złotych) należy wpłacić do 11 maja 2023 r. 
 • W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc sporządzona będzie lista rezerwowa.
 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kolonii zaliczka zostanie zwrócona tylko jeśli stworzona zostanie lista rezerwowa.  
 2. W przypadku zachorowania dziecka przed rozpoczęciem kolonii, wypadku lub innych, poważnych zdarzeń losowych wpłacona kwota będzie zwrócona po wpłaceniu pełnej opłaty przez osobę z listy rezerwowych lub znalezieniu chętnego (w przypadku jej braku).
 3. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem całej kolonii (tj. po 8 czerwca 2023 r.) nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty. 
 4. Wypełnioną Kartę kolonijną z dowodem pozostałej wpłaty należy dostarczyć do dnia 11 maja 2023 r. do biura GOKiS w Kruszynie.
 5. W przypadku braku pozostałej wpłaty (800 zł), karta kolonijna z danym numerem zostaje anulowana i w związku ze zwolnieniem się miejsca – na kolonię jedzie następna osoba z listy rezerwowej. W przypadku braku listy rezerwowej nie ma możliwości zwrotu zapłaconej wcześniej zaliczki.
 6. Rodzic (opiekun) wraz z Kartą kolonijną otrzymuje wszelkie, niezbędne informacje dot. kolonii.