WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180 μg/m3) dla ozonu w powietrzu.
Data wystąpienia
20.07.2022 r. godz. 15.00
Przewidywany czas trwania ryzyka
W przypadku braku w prognozie pogody istotnych zmian np. deszczu, ryzyko przekroczenia może się utrzymywać do godzin popołudniowych godz. (17-19).
Przyczyny
Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu.
Ozon jest produktem reakcji fotochemicznych (inicjowanych poprzez oddziaływanie światła słonecznego) z udziałem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Najwyższe stężenia ozonu rejestrowane są w okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 20.07.2022 r. dla stężeń 1-godzinnych ozonu, przygotowana na podstawie analizy wyników pomiarów i danych meteorologicznych. Obszar wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla ozonu Prognozowane na dzień 20.07.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla ozonu obejmuje: powiat bolesławiecki, powiat oławski oraz miasto Wrocław.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 20.07.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla ozonu: ok. 809 tys.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
Osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc.
Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym powietrzu. Osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby podatne na zanieczyszczenie powietrza ozonem mogą odczuwać podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, ucisk w klatce piersiowej przy głębokim wdechu. Podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu).
Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcję.
Zalecane środki ostrożności
Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
Wrażliwe grupy ludności:
- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
-zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim wraz z Planem działań krótkoterminowych.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania
20.07.2022 r. godz. 15.00
Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 845)
Źródła danych
• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Opracowanie
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
Publikacja
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings