Urząd Gminy Bolesławiec informuje, że w 2023 roku miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bolesławiec wynosi:

  • 30,00 zł od osoby, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Opłata za wywóz odpadów komunalnych obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Bolesławiec (również bez zameldowania).

Złożona w Urzędzie Gminy deklaracja stanowi podstawę do naliczenia i wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszcza się bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

  1. za I kwartał do 15 marca danego roku,
  2. za II kwartał do 15 maja danego roku,
  3. za III kwartał do 15 września danego roku,
  4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bolesławiec, należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bolesławiec (tj. indywidualny numer rachunku bankowego nadany każdemu zobowiązanemu z tytułu przedmiotowej opłaty).

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bolesławiec w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem tel.  75 732 32 21-23, wew. 121.

 

Przypomina się również, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Okoliczności, w przypadku których należy złożyć nową deklarację to, m.in.:

  • zmiana ilości osób zamieszkujących (np. zamieszkanie nowego mieszkańca, wyprowadzka, zgon, urodzenie się dziecka itp.),
  • sprzedaż nieruchomości,
  • zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością.

W przypadku, gdy osoba zobowiązana nie złoży deklaracji (lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może zostać naliczona w drodze decyzji, według danych posiadanych przez Urząd Gminy.

 

Apelujemy zatem do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez złożenie rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Jednocześnie informujemy, że dane zawarte w złożonych deklaracjach (głównie dotyczące wskazanej liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) podlegają bieżącej weryfikacji, a w przypadku zaistnienia rozbieżności z danymi, jakimi dysponuje tut. urząd, kierowane są wezwania do złożenia wyjaśnień i zmiany deklaracji.