Najnowszy ranking przedstawiony dziś przez Gazetę Wrocławską, poddał analizie gminy z naszego województwa, których liczba mieszkańców nie przekracza 20.000. Ranking przygotowany został przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

Przy ustalaniu pozycji w rankingu wzięto pod uwagę 16 różnych wskaźników podzielonych na trzy sfery: gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną.

Sfera gospodarcza:

 • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021,
 • Średnioroczne wydatki inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021,
 • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2019–2021,
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021,
 • Udział wydatków bieżących na administrację publiczną w wydatkach ogółem budżetów gmin w 2021 r.,

Sfera społeczna:

 • Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.,
 • Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.,
 • Udział długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia),
 • Średni wynik egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.,
 • Udział nakładów na szkolenia pracowników rad gmin i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r.,
 • Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r.,
 • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.,
 • Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.,

Sfera środowiskowa:

 • Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r.,
 • Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia),

Sfera przestrzenna:

 • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia).

Po przeanalizowaniu ww. zmiennych Gmina Bolesławiec uzyskała miarę syntetyczną na poziomie 37,0. Plasuje to naszą Gminę na 10 miejscu Rankingu.

Pełny ranking dostępny jest na stronie Gazety Wrocławskiej [link]