Na podstawie § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr 417/2022 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie regulaminu dofinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec zawiadamiam, że od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. prowadzony jest nabór wniosków na realizację w 2023 roku zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec. Zadanie to objęte jest 100 % dofinansowaniem.

Wnioski składać należy w formie pisemnej:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 5, parter, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek w godzinach 800-1600, wtorek-piątek w godzinach 730-1530
  2. drogą elektroniczną poprzez ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), przy czym wniosek musi być opatrzony podpisem kwalifikowanym.

Formularze wniosków są do pobrania m.in.:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 5, parter;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesławiec, pod adresem https://bip.gminaboleslawiec.pl/479/473/ochrona-srodowiska.html.

Wnioski składać mogą osoby fizyczne, będące właścicielami lub posiadaczami obiektu budowlanego, na którym znajduje się / znajdował się azbest i jego wyroby, wykorzystywanego na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Azbest i jego wyroby muszą znajdować się w inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest, prowadzonej przez Wójta Gminy Bolesławiec.

Zaleca się, aby osoby zainteresowane usunięciem azbestu i jego wyrobów, przed złożeniem wniosku, skontaktowały się z pracownikiem ds. ochrony środowiska tutejszego urzędu w pokoju nr 5 na parterze lub pod nr telefonu 75/732-32-21 do 23 w. 121, w godzinach 800-1230, 1430-1530, celem zweryfikowania prawidłowości jego wypełnienia.

Jednocześnie zawiadamiam, że realizacja wniosków możliwa będzie wyłącznie wówczas, gdy Gmina Bolesławiec pozyska dofinansowanie do jego realizacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.