Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, w związku z art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym zwołuję posiedzenie XXXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bolesławiec w dniu 2 grudnia 2022 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXVIII Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia  26.10.2022 r. oraz obrad  XXXVII Sesji Rady z dnia 16.11.2022 r.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 
  5.1 Nr XXXVIII/349/22 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa Gminy Bolesławiec w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa działania Wrzosowa Kraina z siedzibą w Chocianowie,
  5.2 Nr XXXVIII/350/22 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy rady Gminy Bolesławiec na 2023 rok,
  5.3 Nr XXXVIII/351/22 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2023 rok,
  5.4 Nr XXXVIII/352/22 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Bolesławiec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
  5.5 Nr XXXVIII/353/22 w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
  5.6 Nr XXXVIII/354/22 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec,
  5.7 Nr XXXVIII/355/22 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Bolesławiec,
  5.8 Nr XXXVIII/356/22 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne oraz pozbawienie lasów charakteru ochronnego (dot. Nadleśnictwa Chocianów),
  5.9 Nr XXXVIII/357/22 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne (dot. Nadleśnictwa Przemków),
  5.10 Nr XXXVIII/358/22 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne oraz pozbawienie lasów charakteru ochronnego (dot. Nadleśnictwa Świętoszów),
  5.11 Nr XXXVIII/359/22 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne oraz pozbawienie lasów charakteru ochronnego (dot. Nadleśnictwa Bolesławiec),
  5.12 Nr XXXVIII/360/22 w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
  5.13 Nr XXXVIII/361/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok.
 6. Interpretacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i pytania radnych.
 8. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 9. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.