Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości winni dokonać zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków niezwłocznie. Stosowną ankietę można pobrać bezpośrednio w siedzibie urzędu lub na stronie www.gminaboleslawiec.pl i złożyć bezpośrednio do tut. urzędu.

Ponadto ankiety te zostaną rozesłane także do właścicieli nieruchomości nie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w celu uzupełnienia prowadzonego rejestru. Wypełnione ankiety należy dostarczyć niezwłocznie do tut. urzędu w terminie wskazanym w załączonym piśmie przewodnim.

Jednocześnie Urząd Gminy Bolesławiec przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających z art.5 ustawy, tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów, zaostrzanych zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym, podyktowane jest przede wszystkim troską o środowisko.

Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania z szamba. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się z nich osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Usługę wywozu ścieków na terenie naszej gminy mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Bolesławiec.

Pełny wykaz wszystkich podmiotów uprawnionych znajduje się na stronie urzędu gminy https://gminaboleslawiec.pl/1526/504/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-oraz-ewidencja-udzielonych-i-cofnietych-zezwolen.html

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych muszą to zrobić niezwłocznie!

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne!

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny, tj. nawet do 2000 zł!

Jarosław Babiasz