Od 20 września obowiązują nowe przepisy, na podstawie których analizowane są wnioski o dotację w kwocie 3.000 zł. Zmiany mają wyeliminować luki, które pozwalały na składanie kilku próśb o wsparcie przez jedno gospodarstwo domowe. 

Doprecyzowana wersja ustawy weszła w życie 20 września. Uwzględnia ona zasadę "jeden adres, jeden dodatek". Gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem przysługuje jeden dodatek węglowy. Natomiast w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożyło kilka gospodarstw domowych, mających ten sam adres, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. Dodatkowo przepisy umożliwiają przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamieszkania, tj. wywiadu środowiskowego, który pomoże zweryfikować wątpliwości w składzie gospodarstwa domowego. Odmowa przeprowadzenia wywiadu skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy ma charakter jednorazowy i wynosi 3.000 zł. Pieniądze trafią do właścicieli gospodarstw domowych sukcesywnie po otrzymaniu ich przez Gminę. Pierwsze wypłaty  środków nastąpiły w minionym tygodniu. Zgodnie z zapisami ustawy dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Aby otrzymać dodatek, niezbędny jest wpis zgłaszający jedno z powyższych źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Przy rozpatrywaniu wniosków brany pod uwagę będzie wpis lub zmiana dokonana w systemie do 11 sierpnia 2022 r. Wszelkie zmiany dokonane po tej dacie nie będą uwzględniane.

Znowelizowane zapisy ustawy wydłużyły także terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty środków do 60 dni od daty złożenia wniosku o dodatek węglowy. Sam wniosek można składać do 30 listopada, a wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. Wnioskodawca o przyznaniu dodatku węglowego zostaje poinformowany, zgodnie z zapisami ustawy, drogą mailową, o ile  adres poczty elektronicznej podał we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Jednocześnie informujemy, że można już składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,

albo

 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej),

albo

 • kocioł olejowy.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

 • 3.000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 2.000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
 • 1.000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy, zasilany skroplonym gazem LPG (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej).

Wnioski na oba dodatki można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z/s w Kruszynie elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, listownie na adres Ośrodka lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek  od 7.30 do 15.30
 • wtorek od 7.30 do 13.00
 • środa od 10.00 do 15.30
 • czwartek od 10.00 do 15.30
 • piątek od 7.30 do 13.00

Anna Weneny