Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXXIII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 21 września 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXIII Sesji.
 3. Wręczenie medali prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie jubilatom.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 21.07.2022 r.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XXXII i XXXIII Sesją Rady Gminy.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 
  7.1 Nr XXXIII/327/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec,
  7.2 Nr XXXIII/328/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok,
  7.3 Nr XXXIII/329/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego,
  7.4 Nr XXXIII/330/22 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
  7.5 Nr XXXIII/331/22 w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody budżetu Gminy Bolesławiec instrumentem płatniczym,
  7.6 Nr XXXIII/332/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec,
  7.7 Nr XXXIII/333/22  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolesławiec, w roku szkolnym 2022/2023,
  7.8 Nr XXXIII/334/22 zmieniająca uchwałę nr X/99/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec,
  7.9 Nr XXXIII/335/22 w sprawie zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu chronionym.
 8. Interpretacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.