Plakat projektu z elementami grafiki i tekstem

 

Gmina  Bolesławiec otrzymała dofinansowanie projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 192 000 zł na zakup laptopów i oprogramowania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których członkowie rodziny w linii prostej pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Wsparciem objętych zostało 48 dzieci i wnuków byłych pracowników PGR  zamieszkałych w gminie Bolesławiec, zgodnie ze złożonymi i  zweryfikowanymi wnioskami. 

Kwota wydatkowana wynosi 189 341,28 zł.

W dniu 25 sierpnia 2022 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Bolesławcu z s. w Kruszynie  Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec Roman Jaworski i Sekretarz gminy Iwona Przybylska wręczyli  zakupione laptopy uczniom, którzy zostali objęci wsparciem. 

Zakupu sprzętu dokonano na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2490/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Elżbieta Chojnacka