Gmina Bolesławiec otrzyma 3.038.000 zł dofinansowania na modernizację oświetlenia drogowego. To kolejne zadnie, które znalazło źródło finansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonego dla gmin, na terenie których funkcjonowały PGR.

Finansowe wsparcie, jakie otrzyma Gmina Bolesławiec, pozwoli na wymianę ok. 3.000 sztuk istniejących opraw ze źródłami sodowymi na oprawy z modułami LED wraz z modernizacją i rozbudową 84 szt. szafek oświetleniowych. Inwestycja ta przyniesie wiele korzyści – od poprawy efektywności energetycznej, poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery, po poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych, poruszających się po drogach we wszystkich 30 miejscowościach Gminy.

To kolejne środki, jakie trafią do Gminy Bolesławiec z tzw. Polskiego Ładu. Bowiem już od końca maja tego roku strażacy-ochotnicy z Brzeźnika korzystają z rozbudowanej remizy. W nowej części powstał garaż dla samochodu ratowniczo-gaśniczego, szatnie dla ochotników, pomieszczenia sanitarne, sala konferencyjna. Obiekt został dostosowany dla osób niepełnosprawnych i wyposażony w instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, wentylację. Do budynku doprowadzone zostało nowe przyłącze wody i kanalizacji. Przed budynkiem powstał plac manewrowy. Inwestycja warta 1.510.440 zł otrzymała dofinansowanie w wysokości 400.000 zł.

Strażnica OSP Brzeźnik po rozbudowie

Kolejną, trwającą już inwestycją, na którą także otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, jest rozbudowa innego z budynków OSP – tym razem Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu. Warto zaznaczyć, że strażacy poza rozbudowaną strażnicą otrzymają również średni samochód gaśniczo-ratowniczy z napędem 4x4. Pozwoli to na efektywniejsze działanie w terenie. W tym przypadku dofinansowanie wyniosło 2.400.000 zł przy całkowitej wartości inwestycji 3.758.880 zł. Planowany termin zakończenia realizacji tego zadania to kwiecień 2023 r.

Prace przy rozbudowie budynku OSP Trzebień

W II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych bezzwrotne dofinansowanie, jakie otrzyma Gmina Bolesławiec, wynosi 7.650.000 zł. Wiąże się ono bezpośrednio z inwestycjami oświatowymi. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej zostanie rozbudowana o szatnię szkolną i budynek przedszkola z dwoma oddziałami. Natomiast rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach będzie polegała na budowie łącznika  pomiędzy salą gimnastyczną a istniejącym budynkiem. W ramach inwestycji planowane jest powstanie budynku dwukondygnacyjnego z dużym holem, nowymi salami lekcyjnymi, sanitariatami, pomieszczeniami socjalnymi i magazynowymi. Ostateczna wielkość i rozwiązania techniczne zostaną uzgodnione na etapie projektu, który również w ramach tego zadania zostanie zlecony Wykonawcy. Dofinansowanie do zadań, zaplanowanych do realizacji w Dąbrowie Bolesławieckiej, wynosi 3.400.000 zł (przy szacunkowym koszcie inwestycji – 4.000.000 zł), a w Ocicach – 4.250.000 zł (przy szacunku kosztów tego przedsięwzięcia – 5.000.000 zł).

Informację o dofinansowaniu z III edycji Programu przekazał Wójtowi Gminy Bolesławiec – Andrzejowi Dutkowskiemu osobiście Poseł na Sejm RP – Szymon Pogoda. Zaznaczyć i podkreślić należy wzorową współpracę samorządu z Posłem Pogodą – zarówno przy tej, jak i przy wcześniejszych edycjach Rządowego Funduszu. Z tego miejsca dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie w pozyskaniu tych środków oraz liczymy na to, że wspólnie uda nam się zawalczyć o pieniądze, które pozwolą na realizację kolejnych inwestycji w naszej Gminie.

Wójt Gminy i Poseł na Sejm RP

Warto także zaznaczyć, że już wkrótce 48 uczniów i uczennic otrzyma nowe laptopy wraz z oprogramowaniem, zakupione w ramach Konkursu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Otrzymane dofinansowanie wyniosło 192.000 zł, a przekazanie zakupionego sprzętu nastąpi do końca wakacji, aby w nowym roku szkolnym uczniowie mogli wykorzystać nowy sprzęt do nauki.

Laptop wraz z oprogramowaniem

Karolina Wieczorek