Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 20 lipca 2022 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXII Sesji.
 3. Wręczenie medali prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie jubilatom.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 29.06.2022 r.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XXXI i XXXII Sesją Rady Gminy.
 6. Informacja dotycząca podjętej uchwały Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” Nr IV/160/2022 w sprawie zmiany w statucie Związku.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 8. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 
  8.1 Nr XXXII/322/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec,
  8.2 Nr XXXII/323/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok,
  8.3 Nr XXXII/324/22 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XV/177/20 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi,
  8.4 Nr XXXII/325/22 w sprawie w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kruszynie,
  8.5 Nr XXXII/326/22 w sprawie w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Św. Jana PawłaIl w Kruszynie.
 9. Interpretacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 11. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 12. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.