Na podstawie art. 6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297) – dalej u.c.p.g., Wójt Gminy Bolesławiec zawiadamia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Bolesławiec, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, m. in. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec” na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 

Mając powyższe na uwadze właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy, mają możliwość:

1) złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych
zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem;

2) odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie
tego oświadczenia.

 

W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g., oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Ww. oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

 

ZAWIADOMIENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy PDFRGG.271.2.2022_Zawiadomienie.pdf (700,41KB)

 

Zawiadomienie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30.06.2022 r.

https://bip.gminaboleslawiec.pl/download/attachment/41814/rgg27122022_zawiadomienie.pdf