Rada Gminy Bolesławiec udzieliła Wójtowi - Andrzejowi Dutkowskiemu absolutorium i wotum zaufania. Sesja absolutoryjna, na której Wójt przedstawił Raport o stanie gminy za 2021 r. oraz Sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu, odbyła się w dniu dzisiejszym.

Podczas sesji zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. został przedstawiony Raport o stanie gminy, odbyła się debata, w której wzięli udział radni oraz zgłoszeni wcześniej mieszkańcy Gminy. Następnie zostało przeprowadzone głosowanie nad wotum zaufania dla wójta. Raport o stanie Gminy Bolesławiec został przedstawiony przez Wójta - Andrzeja Dutkowskiego i obejmował podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności: realizację budżetu, polityk, strategii i uchwał Rady Gminy. W raporcie zawarte zostały między innymi informacje finansowe i o stanie mienia komunalnego, informacje dotyczące inwestycji, oświaty czy działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę i udzieliła Wójtowi Andrzejowi Dutkowskiemu wotum zaufania. Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było udzielenie przez Radę Gminy Bolesławiec absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec.

Absolutorium jest udzielane w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za rok 2021. Oceniając sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za 2021 rok Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Uchwałą Nr I/30/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. pozytywnie zaopiniowała jego wykonanie. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia br. przeanalizowała i rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za 2021 rok, sprawozdanie z finansowe z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 r. Po dokonaniu oceny i analizy budżetu za 2021 rok Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2021 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Rafał Janiec zawnioskował do Rady Gminy Bolesławiec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec za 2021 rok. Uchwałą Nr I/40/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2022 r. pozytywnie zaopiniowano wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec za 2021 rok. Rada Gminy jednomyślnie, przy obecności 12 Radnych, podjęła decyzję o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec.

Wójt Andrzej Dutkowski dziękując za udzielone wotum zaufania i absolutorium, podkreślił, że jest to wspólne osiągniecie radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy i kierowników jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Rady Gminy Bolesławiec – Bogusław Uziej złożył Wójtowi gratulacje wręczając okazjonalny bukiet kwiatów.  

Uchwały Rady Gminy w Bolesławiec w pełnym brzmieniu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Marzena Komarnicka