W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniku przyłączyli się do projektu „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie”, realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Program został objęty honorowymi patronatami: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Wojewody Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Głównym celem projektu była systematyczna organizacja działań, zmierzających do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wody i bezpiecznego z niej korzystania. W związku z tym nasza szkoła podjęła szereg rozmaitych aktywności, mających na celu promowanie dobrych praktyk w obszarze gospodarki wodnej i uświadamianie uczniom wpływu stanu środowiska na dobrostan człowieka.

Swoje działania rozpoczęliśmy od uświadomienia i przekazania uczniom wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki wodnej. W każdej klasie zostały przeprowadzone lekcje, poruszające zagadnienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, jakim jest powódź. Uczniowie zapoznali się z zagrożeniem powodziowym w miejscu zamieszkania, sposobami przygotowania się do powodzi i do ewakuacji w razie zagrożenia oraz zasadami postępowania w czasie i po powodzi. A także zostali zaznajomieni z pojęciem suszy i jej konsekwencjami dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Naszym celem było zwiększenie świadomości tego, ile wody zużywamy na co dzień i promowanie codziennych zachowań, przyczyniających się do oszczędzania wody. Uczniowie chętnie oglądali załączone materiały dydaktyczne w postaci filmów edukacyjnych i z zapałem dyskutowali na ich temat.

W kwietniu powstała wystawa prac plastycznych pod hasłem „Moje pomysły na oszczędzanie wody” promująca dbanie o źródło życia. Wzięli w niej udział uczniowie klas I-IV. Powstało wiele pięknych prac i plakatów nawołujących do racjonalnego korzystania z wody. Uczniowie wykazali się kreatywnością przelewając na papier zdobyte informacje w formie plastycznej.

W drugiej połowie kwietnia zorganizowaliśmy szkolny konkurs tematyczny w zakresie wiedzy o wodzie z podziałem na dwie kategorie wiekowe – uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV-VIII. Uczniowie pochwalili się zdobytą wiedzą na temat ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy. Uczniowie wykazujący się wiadomościami zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

Z okazji „Dnia Ziemi” przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy dla Polski”. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas I-III, którzy odpowiednio przygotowani wyruszyli posprzątać chociaż kawałek naszej ojczyzny. W naszej miejscowości nie mamy rzeki i innych zbiorników wodnych, ale posprzątanie terenów wokół dróg lokalnych również sprawiło uczniom wiele satysfakcji.

Za zaangażowanie dyrektor PGW WP RZGW we Wrocławiu przyznał naszej placówce Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie, a także Dyplom Strażnika Czystych Wód. Jest nam bardzo miło, że mogliśmy współtworzyć projekt „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie”.

Joanna Kwiatkowska

certyfikat.jpeg

dyplom.jpeg