Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXXI Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXI Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy z dnia 20.04.2022 r.
 4. Przedstawienie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2021 rok oraz podejmowane działania zmierzające  do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy Bolesławiec.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok oraz informacji o bieżącej działalności w okresie między XXX i XXXI Sesją Rady Gminy.
 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
 7. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec.
 8. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 9. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bolesławiec oraz przeprowadzenie debaty nad Raportem o Stanie Gminy.
 10. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 
  10.1 Nr XXXI/313/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania,
  10.2 Nr XXXI/314/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.,
  10.3 Nr XXXI/315/22 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec,
  10.4 Nr XXXI/316/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec,
  10.5 Nr XXXI/317/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok,
  10.6 Nr XXXI/318/22 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice,
  10.7 Nr XXXI/319/22 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Kruszyn,
  10.8 Nr XXXI/320/22 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Trzebień,
  10.9 Nr XXXI/321/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego.
 11. Wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów.
 12. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 13. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.