Wójt Gminy Bolesławiec przypomina, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. liczby osób zamieszkujących nieruchomość), właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mimo, że kryzys uchodźczy bardzo odbija się też na gospodarce odpadami, rząd nie wprowadził w związku z tym żadnych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dziś nie ma podstaw prawnych, by samorząd mógł zwolnić z opłat za odbiór odpadów za uchodźców, których gościmy w domach.

Wobec powyższego właściciele nieruchomości, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców z Ukrainy są zobowiązani do ujmowania obywateli Ukrainy w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości, na terenie których zamieszkują ukraińscy uchodźcy, powinni niezwłocznie złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłatyw przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciel nieruchomości powinien przedłożyć nową deklarację bezpośrednio w tut. Urzędzie, natomiast w przypadku lokali usytuowanych w zasobach spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty, fakt ten należy zgłosić do ww. podmiotów.

Konieczność złożenia nowej deklaracji wymagana jest każdorazowo w przypadku zmiany liczby mieszkańców danej posesji. Warto o tym pamiętać również w sytuacji, kiedy nasi ukraińscy goście po znalezieniu sobie nowego lokum, wyprowadzą się od nas – wtedy ponownie trzeba skorygować zawarte w deklaracji dane, będące podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec, przesłać drogą pocztową na adres Urzędu lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w formie pisma ogólnego z załączonym formularzem deklaracji.

Druk deklaracji do pobrania: PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (589,40KB)