Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXX Sesji
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 02.03.2022 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie bieżącej działalności w okresie między XXIX i XXI Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 
  6.1 Nr XXX/303/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec,
  6.2 Nr XXX/304/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok,
  6.3 Nr XXX/305/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice,
  6.4 Nr XXX/306/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszowice,
  6.5 Nr XXX/307/22 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  6.6 Nr XXX/308/22 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  6.7 Nr XXX/309/22 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  6.8 Nr XXX/310/22 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bolesławiec na lata 2023 – 2028,
  6.9 Nr XXX/311/22 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Bolesławiec na lata 2022 – 2025,
  6.10 Nr XXX/312/22 w sprawie w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów.
 9. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 10. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.