Wszystkich zainteresowanych wymianą „kopciuchów” tj. kotłów/pieców zasilanych paliwem stałym, niespełniających wymagań jak dla kotłów 5 klasy (wg. PN-EN 303-5:2012), zachęcamy do zapoznania się z regulaminem udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej (treść regulaminu znajduje się poniżej).

O dotację ubiegać się mogą osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym bądź wielorodzinnym samodzielnego lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja udzielana będzie WYŁĄCZNIE DLA INWESTYCJI PLANOWANYCH i może wynieść do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

  1. 10000,00 zł na pompę ciepła powietrze/woda, spełniającą w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+;
  2. 5000,00 zł na kocioł kondensacyjny na lekki olej opałowy, spełniający w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;
  3. 5000,00 zł na kocioł gazowy kondensacyjny na gaz z sieci lub płynny, spełniający w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A.

Dotacji podlega także 100 % kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci dystrybucji gazu ziemnego (tzw. opłaty przyłączeniowej uiszczanej dostawcy gazu), która nie była podłączona do sieci gazowej, przy jednoczesnej wymianie kotła/pieca zasilanego paliwem stałym, niespełniającym wymagań jak dla kotłów 5 klasy (wg. PN-EN 303-5:2012) i wyżej, ale nie więcej niż 2500,00 zł.

Jeśli jednak w budynku/samodzielnym lokalu mieszkalnym, w którym planowana jest realizacji inwestycji, prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość dotacji zostanie pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności. W sytuacji, gdy powierzchnia ta przekroczy 30 % powierzchni budynku/samodzielnego lokalu mieszkalnego przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy, w przypadku:

  1. Pompy ciepła powietrze/woda – zakup i montaż pompy z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.
  2. Kotła gazowego kondensacyjnego i olejowego kondensacyjnego – zakup i montaż kotła z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.

Do wniosku o dotację należy dołączyć:

  1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym bądź wielorodzinnym samodzielnego lokalu mieszkalnego tj. odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów i budynków lub akt notarialny. Odpis z księgi wieczystej oraz wypis z rejestru gruntów i budynków nie może być wydany wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. Ww. dokumenty w oryginale należy okazać do wglądu, celem poświadczenia ich kopii z oryginałem.
  2. Pisemną zgodę współwłaścicieli budynku/samodzielnego lokalu mieszkalnego na rozliczenie dotacji przez jednego, wskazanego imiennie współwłaściciela, według załącznika nr 2 do regulaminu.
  3. Dokumentację fotograficzną, potwierdzającą posiadanie kotła/pieca zasilanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań jak dla kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012) i wyżej  – minimum trzy kolorowe fotografie, w tym jedna z tabliczką znamionową (w przypadku kotła).
  4. Pisemne oświadczenie o korzystaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, krajowych środków z budżetu państwa oraz innych krajowych źródeł finansowych, według załącznika nr 3 do regulaminu.
  5. Pełnomocnictwo, jeśli zostało ustanowione wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Wnioski składać należy do dnia 31 sierpnia 2024 r.  w Sekretariacie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1 A, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 730-1530, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy ePUAP.  Wnioski, które wpłynął po ww. terminie zostaną odesłane Nadawcy.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Bolesławiec. Trzeba być jednak świadomym, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Każdy wniosek podlegał będzie skrupulatnej weryfikacji. Urząd Gminy Bolesławiec nie wyklucza także możliwości oględzin starego „kopciucha” przed podpisaniem umowy na jego wymianę.

Umowa dotacji zostanie zawarta z Beneficjentem, którego wniosek jest kompletny i spełnia wymagania przewidziane w regulaminie.

Regulamin dotacji: [PDFRegulamin dotacji do wymiany źródeł ciepła.pdf (961,65KB)]