Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (orzeł i tekst)

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Dofinansowanie będzie przysługiwać rodzicom (a także opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego. To np. dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, a także te, które nie spełniają jeszcze lub już kryterium wieku do pobierania rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Przykładowo jeśli rodzic płaci za żłobek 300 zł, to dofinansowanie również wyniesie 300 zł.

Co do zasady dofinansowanie będzie przysługiwać na wszystkie dzieci uczęszczające do  żłobka, klubu dziecięcego lub  znajdujące się pod opieką opiekuna dziennego w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończeniu 35. miesiąca życia, nawet w sytuacji gdy na to dziecko rodzic otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy w okresie od 12. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka.

Plansza z elementami graficznymi i najważniejszymi hasłami programu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Na dzieci pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od ich wieku, dofinansowanie będzie przysługiwało pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub  korzystania z opieki dziennego opiekuna.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składać rodzic, opiekun prawny, inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

400 zł dofinansowania

Dofinansowanie będzie wynosić co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

Plansza z elementami graficznymi i najważniejszymi hasłami programu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Szczegółowe informacje na temat rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego (informacje dla rodziców) pod nr tel: 22 2905500

 

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku – najważniejsze informacje

 • 1 stycznia br. wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy – zupełnie nowe świadczenie dla rodzin z małymi dziećmi. To 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. Do ukończenia 35. miesiąca życia.
 • Dla tych dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym – np. pierwszych lub jedynych w rodzinie, a także tych, które nie spełniają kryterium wieku, rząd przygotował inne rozwiązanie.
 • To dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.
  • Przykładowo jeśli rodzic płaci za żłobek 300 zł, to dofinansowanie również wyniesie 300 zł. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki, nie rodzicom.
 • Rozwiązanie wejdzie w życie 1 kwietnia br. z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

Plansza z elementami graficznymi i najważniejszymi hasłami programu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Wniosek o dofinansowanie

 • Aby otrzymać dofinansowanie, rodzic lub opiekun będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek.
 • Wniosek będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem:
  • portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS
  • bankowości elektronicznej.
 • Celem tego rozwiązania jest wsparcie rodzin oraz pomoc w godzeniu życia rodzinnego z pracą. Dzięki dofinansowaniu rodzice zapłacą mniej za opiekę w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 

Pytania i odpowiedzi dla podmiotów prowadzących instytucje opieki – dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

1. Na jakie dzieci przysługuje dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt w instytucji opieki?

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwało rodzicom, w tym opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, na dziecko uczęszczające do ww. instytucji i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Co do zasady dofinansowanie będzie przysługiwać na wszystkie dzieci uczęszczające do  żłobka, klubu dziecięcego lub  znajdujące się pod opieką opiekuna dziennego w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończeniu 35. miesiąca życia, nawet w sytuacji gdy na to dziecko rodzic otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy w okresie od 12. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka.

Niezależnie od wieku, na dzieci pierwsze lub jedyne w rodzinie, będzie przysługiwało dofinansowanie pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub  korzystania z opieki opiekuna dziennego.
 

2. Kto składa wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania? W jaki sposób?

Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania będzie składać rodzic. Przez rodzica rozumie się także opiekuna prawnego oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie można złożyć wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub bankowości elektronicznej.
 

3. Od kiedy będzie można składać wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania?

Wniosek będzie można złożyć od 1 kwietnia 2022 r.

Plansza z elementami graficznymi i najważniejszymi hasłami programu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

4. Komu i w jakim terminie będzie przekazywane dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek  z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka. Dofinansowanie będzie przekazywane w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
 

5. Czy podmiot prowadzący instytucję opieki powinien prowadzić odrębny rachunek bankowy dla środków dofinansowania?

Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, zatrudniający dziennego opiekuna lub dzienny opiekun prowadzący działalność na własny rachunek nie musi posiadać odrębnego rachunku bankowego.
 

6. Ile będzie wynosić dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
 

7. Co należy rozumieć przez opłatę rodzica ponoszoną za pobyt dziecka?

Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna  rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w ww. instytucjach z uwzględnieniem przyznanych przez podmiot prowadzący zniżek, z uwzględnieniem dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Plansza z elementami graficznymi i najważniejszymi hasłami programu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

8. Jakie obowiązki będzie musiał wypełniać podmiot prowadzący instytucję opieki w związku z wprowadzeniem dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji? W jakim terminie? Gdzie?

Podmioty prowadzące instytucje opieki dla dzieci do lat 3 będą zobowiązane co miesiąc do przekazywania do systemu Rejestr Żłobków informacji o dzieciach uczęszczających do instytucji opieki oraz ich rodzicach. Informację dotyczące dzieci uczęszczających do instytucji opieki podmioty prowadzące  będą miały obowiązek przekazywać co miesiąc od kwietnia 2022 r. w terminie 5 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca, według stanu za poprzedni miesiąc. Dane zawarte w informacji będą od 1 kwietnia 2022 r. niezbędne do przyznania dofinansowania. Dane te nie będą ujawniane na stronach gminy prowadzącej rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykaz dziennych opiekunów i stronach ministra właściwego do spraw rodziny.

Podmioty prowadzące instytucje opieki – inne niż gminy – będą zobowiązane do przekazywania informacji poprzez portal PIU Emp@tia, na którym udostępniony zostanie formularz, natomiast gminy będą uzupełniać dane w systemie Rejestr Żłobków. Dane będą uzupełniane dla każdej instytucji osobno.

Powyższą informację podmioty prowadzące instytucje opieki będą zobowiązane również złożyć za styczeń i luty 2022 r. – do 31 marca 2022 r. Informację za miesiąc styczeń będzie można złożyć od 1 lutego do 31 marca 2022 r., a za luty – od 1 do 31 marca 2022 r.

Informacja dotycząca dzieci uczęszczających do instytucji opieki będzie zawierać następujące dane:

 1. dane dotyczące dziecka uczęszczającego do żłobka, klubu dziecięcego lub objętego opieką dziennego opiekuna:
 1. imię i nazwisko,
 2. data urodzenia;
 3. numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 4. data rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania przez dziecko do danego żłobka, klubu dziecięcego lub opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna,
 5. wysokość opłaty za pobyt dziecka w instytucji w poszczególnych miesiącach
 1. dane dot. rodziców dziecka (przez rodzica rozumie się także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) uczęszczającego do instytucji opieki:
 1. imię i nazwisko,
 2. data urodzenia
 3. numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 4. adres poczty elektronicznej i numer telefonu
 1. numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego opiekuna lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek.

Na wskazany numer rachunku bankowego będzie przekazywane dofinansowanie przez ZUS.

W przypadku gmin w informacji dotyczącej dzieci uczęszczających do instytucji opieki nie będzie podawany numer rachunku bankowego. Gmina w Rejestrze Żłobków dla każdej prowadzonej przez siebie instytucji opieki powinna uzupełnić numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego opiekuna.

Plansza z elementami graficznymi i najważniejszymi hasłami programu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

9. Czy podmiot prowadzący instytucje opieki w informacji dotyczącej dzieci uczęszczających do instytucji powinien uzupełniać dane wszystkich dzieci uczęszczające do tej instytucji czy tylko te, które mają prawo do dofinansowania?

Podmiot prowadzący instytucję opieki w informacji dotyczącej dzieci uczęszczających do instytucji powinien uzupełnić dane wszystkich dzieci uczęszczających do instytucji opieki w miesiącu, którego dotyczy składana informacja, ponieważ na każde z tych dzieci może wpłynąć wniosek rodzica o dofinansowanie.
 

10. Czy w informacji dotyczącej uczęszczania dzieci do instytucji opieki  wystarczy podać jednego rodzica/opiekuna czy konieczne jest podanie dwóch?

W informacji dotyczącej uczęszczania dzieci do instytucji opieki powinno się, co do zasady, podawać dane obojga rodziców. Jeżeli dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica, to w informacji należy podać dane jednego rodzica. Przez rodziców rozumie się także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 

11. Jakich rozszerzonych danych dzieci i rodziców powinien wymagać podmiot prowadzący instytucję opieki od rodziców ubiegających się o objęcie dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna?

Rodzice (przez rodzica rozumie się także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna są zobowiązani przedstawiać rozszerzone dane dzieci i rodziców, w formie oświadczenia (art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).

Rodzic jest zobowiązany przedstawić: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dodatkową daną w stosunku do dotychczas podawanych jest numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy nie nadano numeru PESEL. Ponadto rodzic jest zobowiązany przedstawić: imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dotychczas daty urodzenia podawano, gdy nie nadano numeru PESEL. Dodatkową daną w stosunku do dotychczas podawanych jest także numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy nie nadano numeru PESEL. Rodzic jest zobowiązany do podania także adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu rodziców (dotychczas ich podanie było fakultatywne).
 

12. Jakich danych dzieci i rodziców powinien wymagać podmiot prowadzący instytucję opieki od rodziców dzieci już objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna? W jakim terminie i w jaki sposób rodzic powinien przekazać podmiotowi te dane?

Rodzice dzieci (przez rodzica rozumie się także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) już objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna są zobowiązani do przekazania podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki następujących danych:

 1. numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;
 2. daty urodzenia rodziców;
 3. numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;
 4. adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub objętych opieką dziennego opiekuna podmiotowi prowadzącemu instytucję.

Plansza z elementami graficznymi i najważniejszymi hasłami programu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna


Podmiot prowadzący instytucje opieki był zobowiązany zawiadomić rodziców o tym obowiązku do 31 grudnia 2021 r., a rodzice przekazują te dane do 14 stycznia 2022 r. Rodzice przekazują dane podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki w sposób ustalony przez podmiot prowadzący daną instytucję.

 

Pytania i odpowiedzi dla rodziców – dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

1. Na jakie dzieci przysługuje dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt w instytucji opieki?

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwało rodzicom, w tym opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, na dziecko uczęszczające do ww. instytucji i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Co do zasady dofinansowanie będzie przysługiwać na wszystkie dzieci uczęszczające do  żłobka, klubu dziecięcego lub  znajdujące się pod opieką opiekuna dziennego w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończeniu 35. miesiąca życia, nawet w sytuacji gdy na to dziecko rodzic otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy w okresie od 12. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka.

Niezależnie od wieku, na dzieci pierwsze lub jedyne w rodzinie, będzie przysługiwało dofinansowanie pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub  korzystania z opieki opiekuna dziennego.
 

2. Kto składa wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania? W jaki sposób?

Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania będzie składać rodzic. Przez rodzica rozumie się także opiekuna prawnego oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie można składać wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub bankowości elektronicznej.
 

3. Od kiedy będzie można składać wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania?

Wniosek będzie można złożyć od 1 kwietnia 2022 r.
 

4. Komu i w jakim terminie ZUS będzie przekazywał dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek  z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka. Dofinansowanie będzie przekazywane w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Plansza z elementami graficznymi i najważniejszymi hasłami programu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

5. Ile będzie wynosić dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
 

6. Co należy rozumieć przez opłatę rodzica ponoszoną za pobyt dziecka?

Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna  rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w ww. instytucjach z uwzględnieniem przyznanych przez podmiot prowadzący zniżek, z uwzględnieniem dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Logotypy z linkami do mediów społecznościowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej / Biuro Prasowe DUW