Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwołuję zdalne posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 2 marca 2022 r. o godz. 900  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXIX Sesji
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 26.01.2022 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie bieżącej działalności w okresie między XXVIII i XXIX Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 
  6.1 Nr XXIX/297/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec,
  6.2 Nr XXIX/298/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok,
  6.3 Nr XXIX/299/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  6.4 Nr XXIX/300/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, za  udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,
  6.5 Nr XXIX/301/22 w sprawie zasad udzielani dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej na terenie Gminy Bolesławiec,
  6.6 Nr XXIX/302/22 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2022 roku.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i pytania radnych.
 9. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 10. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.