Uchwalony w połowie grudnia budżet na 2022 rok zakłada wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 10.217100,00 zł, co stanowi 13,53% planowanych wydatków budżetu gminy.

Końcem grudnia ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na przebudowę i budowę dróg gminnych o łącznej długości ok. 3 km we wsiach: Bolesławice, Dobra, Kruszyn, Lipiany oraz wykonanie bieżących remontów dróg położonych na terenie Gminy Bolesławiec. Wpłynęły 3 oferty, przy czym cena najtańszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca wynosi 3.042.031,78 zł.

Obecnie ogłoszone jest postępowanie na zadanie Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego, a dnia 31.01.2022 r. upłynął termin składania ofert. Inwestycja ta dostała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Nadal trwają roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku OSP we wsi Brzeźnik, które jeszcze zostały rozpoczęte w poprzednim roku. W perspektywie na rok 2022 Gmina Bolesławiec zamierza wszcząć procedury wyłaniania wykonawców takich zadań jak:

  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska.
  2. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Ocice.
  3. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec.
  4. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec.
  5. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Jaroszowice.
  6. Zakup pojemników na odpady komunalne.
  7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bolesławiec.

Wszystkie miejscowości wchodzące w skład struktury terytorialnej Gminy Bolesławiec posiadają wysoki potencjał, na który składa się przede wszystkim kapitał ludzki, zagospodarowywane tereny oraz perspektywy rozwoju. Chcąc w pełni korzystać z posiadanych możliwości, konieczna jest odpowiednia współpraca pomiędzy samorządem gminnym oraz radą sołecką. Tylko w ten sposób można wspólnie wzmocnić proces integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. Jednym z narzędzi, który daje takie możliwości jest działający już kilka lat fundusz sołecki, dzięki któremu wsie mogą realizować  swoje zadania określone we wnioskach sołeckich.

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku sołectwa są zadaniami własnymi gminy, służącymi poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W bieżącym roku w ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy zaplanowali szereg zadań związanych między innymi z: budową altany, utwardzeniem terenów kostką betonową, doposażeniem placów zabaw w urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznych, budową paleniska z grillem, uzupełnieniem i odnowieniem małej architektury turystycznej – ławki, stoły, kosze na śmieci.  Nadrzędnym jednak zadaniem zgłoszonym przez wszystkie sołectwa Gminy Bolesławiec jest Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice, które jest zadaniem wspólnym wszystkich sołectw.

Agnieszka Kuśmierz