Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwołuję zdalne posiedzenie XXVIII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 900  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVIII Sesji
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 15.12.2021 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie bieżącej działalności w okresie między XXVII i XXVIII Sesją Rady Gminy.
 5. Informacja dotycząca podjętej uchwały Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” Nr III/152/2021 w sprawie zmiany w statucie Związku.
 6. Przedstawienie rocznych Sprawozdań za rok 2021 z działalności Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 8. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 
  8.1 Nr XXVIII/294/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 r,
  8.2 Nr XXVIII/295/22 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”,
  8.3 Nr XXVIII/296/22 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej na terenie Gminy Bolesławiec.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i pytania radnych.
 11. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 12. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.