Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwołuję zdalne posiedzenie XXVII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 900  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVII Sesji
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 24.11.2021 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie planu budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok oraz informacji o bieżącej działalności w okresie między XXVI i XXVII Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  o projekcie budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 
  7.1 Nr XXVII/284/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec,
  7.2 Nr XXVII/285/21 w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok,
  7.3 Nr XXVII/286/21 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  7.4 Nr XXVII/287/21 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
  7.5 Nr XXVII/288/21 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy rady Gminy Bolesławiec na 2022 rok,
  7.6 Nr XXVII/289/21 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2022 rok,
  7.7 Nr XXVII/290/21 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla  Gminy Bolesławiec na rok 2022,
  7.8 Nr XXVII/291/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
  niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  7.9 Nr XXVII/292/21 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2021 roku, niewygasających z upływem roku
  budżetowego,
  7.10 Nr XXVII/293/21 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Bolesławiec.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej