Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVI Sesji.
  3. Wręczenie medali Za zasługi dla obronności Kraju rodzicom, którzy wychowali dzieci na wzorowych żołnierzy.
  4. Informacja Kamila Barczyka-Dyrektora ZOZ w Bolesławcu na temat zrealizowanych i planowanych inwestycji oraz w zakresie bieżącego funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Bolesławcu.
  5. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy z dnia 03.11.2021r.
  6. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie w informacji o bieżącej działalności w okresie między XXV i XXVI Sesją Rady Gminy.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wolne wnioski i pytania radnych.
  9. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
  10. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.

 

Transmisja na żywo: