Informujemy, że do 03 listopada 2021 r. do godz.12:00 w Urzędzie Gminy Bolesławiec oraz w sekretariatach szkół  można składać oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych  do Programu „Granty PPGR- Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.  W ramach dofinansowania będzie można otrzymać:

  1. nowy sprzęt komputerowy (stacjonarny, laptop lub tablet) z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
  2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem uzyskania wsparcie jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

  1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę , w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko wskazane w  oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załączniki nr 8 oraz 9 do dokumentacji konkursowej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć  do oświadczenia!

Kontakt w sprawie programu: tel. 75 732 32 21 lub 22 wew. 125 - Elżbieta Chojnacka

Informacje dodatkowe:

  • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
  • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
  • oświadczenia należy składać łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Pliki do pobrania: