Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 3 listopada 2021 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXV Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 29.09.2021 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie w informacji o bieżącej działalności w okresie między XXIV i XXV Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Bolesławiec za rok 2020 oraz Wójtowi Gminy Bolesławiec za 2020 r.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 
  7.1 Nr XXV/274/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  7.2 Nr XXV/275/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec,
  7.3 Nr XXV/276/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  7.4 Nr XXV/277/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2021 rok,
  7.5 Nr XXV/278/21 w sprawie Programów Polityki Zdrowotnej Gminy Bolesławiec na 2022 rok,
  7.6 Nr XXV/279/21 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  7.7 Nr XXV/280/21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie, w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat, udziałów Gminy Bolesławiec w prawie własności nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Bolesławiec, obręb 0029, Trzebień,
  7.8 Nr XXV/281/21  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszynie,
  7.9 Nr XXV/282/21 w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Bolesławiec,
  7.10 Nr XXV/283/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesławiec.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.