Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 29 września 2021 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXIV Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 25.08.2021 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 oraz informacji o bieżącej działalności w okresie między XXIII i XXIV Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2020 rok oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy Bolesławiec.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 
  7.1 Nr XXIV/256/21 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku,
  7.2 Nr XXIV/257/21 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024,
  7.3 Nr XXIV/258/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2021 rok,
  7.4 Nr XXIV/259/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  7.5 Nr XXIV/260/21 w sprawie uchwalenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”,
  7.6 Nr XXIV/261/21 w sprawie uchwalenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części wsi Trzebień,
  7.7 Nr XXIV/262/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Górny,
  7.8 Nr XXIV/263/21  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice,
  7.9 Nr XXIV/264/21 w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy,
  7.10 Nr XXIV/265/21 w sprawie nadania nazw istniejącym pomnikom przyrody,
  7.11 Nr XXIV/266/21 w sprawie przyjęcia Raportu za lata 2017-2018 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”,
  7.12 Nr XXIV/267/21 w sprawie przyjęcia Raportu za lata 2019-2020 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”,
  7.13 Nr XXIV/268/21 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”,
  7.14 Nr XXIV/269/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bolesławcu z/s w Kruszynie,
  7.15 Nr XXIV/270/21 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach  gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  7.16 Nr XXIV/271/21 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  7.17 Nr XXIV/272/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolesławiec, w roku szkolnym 2021/2022,
  7.18 Nr XXIV/273/21 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.

 

Projekty uchwał: Projekty Uchwał Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023) 

Transmisja na żywo: XXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 29 września 2021 r., godzina 900