Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 17 września w Domu Ludowym w Bożejowicach odbyła się uroczysta Gala rozdania Stypendiów Wójta Gminy Bolesławiec, które to przyznano najbardziej uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych z Gminy Bolesławiec. Oprócz stypendiów naukowych przyznano również stypendia wybitnym sportowcom oraz stypendia artystyczne za wyjątkowe osiągnięcia w tej dziedzinie. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków przyznano łącznie 47 stypendiów. W tym roku najlepsi uczniowie otrzymali stypendium w postaci jednorazowej gratyfikacji pieniężnej, pamiątkową statuetkę oraz certyfikat, a ich rodzice list gratulacyjny.

O tym, jak wyjątkowy jest to dzień i jak ważne jest promowanie i wspomaganie tak zdolnych dzieci i młodzieży w swoim  przemówieniu podkreślił Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski, który wspólnie z Bogusławem Uziejem – Przewodniczącym Rady Gminy, Grażyną Łucką – Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Bolesławiec, Andrzejem Chudzikiem – Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Bolesławiec, Andrzejem Szwedo – Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Romanem Jaworskim – Zastępcą Wójta Gminy oraz  Iwoną Przybylską – Sekretarzem Gminy składał stypendystom i ich rodzicom gratulacje.

Uczniowie, którzy zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych określonych uchwałą Rady Gminy Bolesławiec z dnia 4 listopada 2020 roku Nr VII/207/20 uzyskali: co najmniej 120 punktów w klasach IV –VI i 100 punktów w klasach VII-VIII oraz za indywidualne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych: miejsce od 1-3 na etapie powiatowym – 50 punktów, 1-8 na etapie wojewódzkim – 70 punktów oraz 1-10 na etapie ponadwojewódzkim. Oprócz tego absolwenci klas VIII mogli uzyskać dodatkowe punkty za dobry wynik egzaminu ósmoklasisty, który był przeliczany jako średni wynik procentowy ze wszystkich części egzaminu: 85% - 60 punktów, 90% - 70 punktów, 95% - 80 punktów i 100% - 90 punktów.

W roku szkolnym 2020/2021 najwyższe laury wśród stypendystów osiągnęło dwóch uczniów. Są to Bartosz Kozak oraz Michał Bonk, którzy oprócz wysokich osiągnięć w nauce, zdobyli wysokie miejsca w zawodach sportowych. Należy podkreślić również, że Michał Bonk jest również laureatem na etapie powiatowym konkursu ortograficznego, fizycznego i matematycznego, osiągnął bardzo wysoki wynik z egzaminu ósmoklasisty – jest stypendystą, który za swoje osiągniecia otrzymał największą liczbę punktów.

Do wybitnie uzdolnionych uczniów można zaliczyć również Natalię Fryc i Miłosza Wójcika, którzy oprócz wysokich osiągnięć w nauce, uzyskali wysokie miejsca w konkursach artystycznych

Stypendium Wójta Gminy Bolesławiec otrzymali również sportowcy, którzy odnieśli sukcesy na nie tylko szczeblu rejonowym, ale także na etapach wojewódzkich i ogólnopolskich, a należą do nich:

 1. Emilia Burmas,
 2. Mateusz Kupczak,
 3. Karolina Marut,
 4. Bruno Haniszewski,
 5. Eliza Psiuch,
 6. Maciej Kozik,
 7. Katarzyna Pierzchalska,
 8. Kinga Miżdal,
 9. Weronika Grum.

W gronie nagrodzonych znaleźli się również:

 1. Alicja Pawlikowska,
 2. Alan Gajaszek,
 3. Hanna Szylkiewicz,
 4. Amelia Grum,
 5. Alex Szwed,
 6. Sebastian Kujawa,
 7. Zuzanna Russ,
 8. Julia Stachowiak,
 9. Julia Pawlikowska,
 10. Bartosz Wójcik,
 11. Maja Oszczęda,
 12. Bartosz Biegacz,
 13. Karol Janiec,
 14. Alicja Tchorowska,
 15. Natalia Pawlus,
 16. Wojciech Jaworski,
 17. Emilia Hoszowska,
 18. Magdalena Hil,
 19. Maja Fiedorowicz,
 20. Lena Staniszewska,
 21. Gabriella Kominiak,
 22. Amelia Krajniak,
 23. Katarzyna Jaworska,
 24. Anna Kopacka,
 25. Milena Przybylska,
 26. Ilona Głowacz,
 27. Martyna Buczkowska,
 28. Nadia Kądziela,
 29. Jagoda Chrobot,
 30. Amelia Kopeć,
 31. Amelia Rutkowska,
 32. Dominika Pasternak,
 33. Oliwia Pastusiak,
 34. Damian Bartłomiej Kowalski.

Serdeczne słowa podziękowania Wójt Gminy Andrzej Dutkowski skierował do dyrektorów i nauczycieli szkół miejskich i gminnych, których umiejętność wyzwalania w dzieciach aktywnej i twórczej postawy, sprzyjającej pełnemu rozwojowi ich zainteresowań i uzdolnień, zaowocowała tak wieloma sukcesami.

O oprawę artystyczną uroczystości, zadbali Pani Dyrektor - Alicja Krawczyk, Nauczyciele, Rodzice i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach przy wsparciu Pana Dyrektora - Dariusza Wojtowicza oraz nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach.

Wszystkim stypendystom gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych osiągnięć.

Magdalena Koziarska