6 września zawarte zostało porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu - bryg. Andrzejem Śliwowskim, Gminą Bolesławiec, reprezentowaną przez Wójta - Andrzeja Dutkowskiego oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Trzebieniu, reprezentowaną przez Prezesa OSP - Jarosława Nenkina i Wiceprezesa - Ireneusza Tabora. Dotyczyło one odnowienia włączenia jednostki OSP w Trzebieniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W ramach porozumienia jednostka OSP w Trzebieniu deklaruje gotowość operacyjną, w tym siły i środki przewidziane do wykorzystania w systemie w postaci pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, będącego na wyposażeniu jednostki oraz druhów, spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Terenem własnego działania jednostki OSP włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest teren działania Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu. Jednostka OSP może był również zadysponowana poza teren jej własnego działania przez stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego w Bolesławcu. 

Koszty bieżącej sprawności technicznej samochodów pożarniczych i ich wyposażenia, środków ochrony indywidualnej (m.in. ubrania specjalne, obuwie specjalne, rękawice specjalne, hełmy pożarnicze, kominiarki niepalne, ubrania koszarowe itp.) z ekwipunkiem osobistym ratowników, utrzymania środków łączności i alarmowania, a także badań lekarskich i ubezpieczenia ratowników finansowane będą przez Gminę Bolesławiec.

Małgorzata Wdowińska

Reprezentanci OSP i Wójt Gminy