Zarząd Województwa Dolnośląskiego przystąpił do opracowywania „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”.

Nowy Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zostanie opracowany w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska przygotowane przez Ministerstwo Środowiska (Warszawa, 2 września 2015r.). Dokument będzie uwzględniać założenia polityki ekologicznej państwa i zrównoważonego rozwoju. Przyjęte rozwiązania będą uwzględniać zapisy obowiązujących dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych szczebla krajowego i regionalnego.

Chcąc włączyć mieszkańców w proces oddolnego współdecydowania o zawartości nowego Programu Zarząd Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie województwa dolnośląskiego.

LINK DO ANKIETY                            https://www.eko-precyzja.eu/dolnyslask.php