Wójt Gminy Bolesławiec oraz Radni Rady Gminy Bolesławiec zapraszają mieszkańców do zgłaszania urzędowi cennych i wartych ochrony drzew, które gmina mogłaby otoczyć opieką, celem zachowania ich dla przyszłych pokoleń.

Stąd inicjatywa, by mieszkańcy zgłaszali do Urzędu Gminy Bolesławiec drzewa, które po weryfikacji przez pracowników urzędu i uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu przedstawione zostałyby Radzie Gminy, która mogłaby ustanowić je pomnikami przyrody. W ten sposób można znacząco zwiększyć liczbę chronionych drzew, które wzbogacałyby ekosystem naszej gminy.

Na terenie naszej gminy znajduje się obecnie 35 pomników przyrody, będących drzewami. To o wiele za mało ! Tę liczbę trzeba zwiększyć, a udać się to może dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy będą tutejszemu urzędowi wskazywać drzewa warte ochrony. Mieszkańcy gminy najlepiej bowiem wiedzą, które drzewa w ich otoczeniu warto zachować. Wspólnie z mieszkańcami i radnymi możemy zachować drzewa dla przyszłych pokoleń !

Leśna Pani.jpeg

Pomnik Przyrody Leśna Pani w Bolesławicach. Fot. Kamil Witkoś-Gnach

Jakie drzewa warto zgłaszać ?

W szczególności te, które wyróżniają się rozmiarem spośród innych okazów, są z gatunków rzadko występujących w skali lokalnej lub mają unikatową wartość przyrodniczą, naukową czy historyczną. Największą szansę uzyskania ochrony mają drzewa wyróżniające się rozmiarem spośród innych okazów rosnących na terenie Gminy Bolesławiec. Obwód drzewa powinien być większy niż szacunkowe wartości minimalne dla danego gatunku (tabela poniżej).

Tabela z minimalnymi wymiarami drzew.png

Kto może zgłosić drzewo ?

Zgłoszenia może dokonać każdy – zarówno osoba fizyczna, szkoła, przedsiębiorca, stowarzyszenie, organizacja ekologiczna, parafia czy urząd. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej.

W treści zgłoszenia należy podać:

  • gatunek drzewa;
  • obwód drzewa zmierzony na wysokości 130 cm;
  • opis drzewa wraz z uzasadnieniem nadania mu statusu pomnika przyrody;
  • lokalizację drzewa – numer działki ewidencyjnej oraz nazwę miejscowości;
  • szkic sytuacyjny z zaznaczonym drzewem.

Formularz zgłoszenia: PDFZPP_10082021.pdf (179,22KB)

   Jak wygląda proces weryfikacji?

  1. Ustalamy właściciela/zarządcę działki, na której rośnie drzewo.
  2. Informujemy właściciela/zarządcę działki o zgłoszeniu drzewa do ustanowienia pomnikiem przyrody i występujemy do niego o zgodę na objęcie drzewa ochroną.
  3. Przeprowadzamy wizualne oględziny drzewa w terenie, a po wstępnym stwierdzeniu zasadności zgłoszenia zlecamy ekspertyzę dendrologiczną, określającą m.in. stan zdrowotny drzewa, dokładne parametry drzewa (wysokość, obwód pnia, rozpiętość korony), przesłanki do objęcia drzewa ochroną pomnikową i zalecenia dotyczące czynnej ochrony drzewa.
  4. Przygotowujemy projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody i przesyłamy go do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
  5. Po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu przedkładamy projektu uchwały Radzie Gminy.

W przypadku, gdy zachodzą przesłanki do odrzucenia zgłoszenia - odstępujemy od procedury ustanowienia pomnika przyrody, o czym poinformujemy zgłaszającego.

 

Monika Krosondowicz-Babiasz