Już wkrótce rozpocznie się budowa wiat rekreacyjnych w Krępnicy i Parkoszowie. Altany zlokalizowane zostaną w pobliżu placów zabaw w obu wsiach i będą dopełnieniem terenów wypoczynku i rekreacji. Wiaty rekreacyjne drewniane o powierzchni około 30 m2 powstaną na nowo wykonanych placach z kostki betonowej. W ramach przedsięwzięcia planuje się również zagospodarowanie terenu zielonego w postaci nasadzeń drzewek, krzewów oraz niskich krzewinek. Koszt całkowity zadania wyniesie około 70.000 zł. Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości życia lokalnej społeczności, stanowiąc jednocześnie atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców naszej Gminy.

Mieszkańcy Starych Jaroszowic i Trzebienia Małego mogą już korzystać z nowo wybudowanych palenisk. Grille zlokalizowane są przy wiatach rekreacyjnych i stanowią kolejny element małej infrastruktury, dzięki któremu mieszkańcy mogą integrować się i spędzać wolny czas. Wykonawcą zadania była firma OLDREW MATEUSZ OLEJARZ z siedzibą w Chmielnie, a całkowity koszt wykonania dwóch palenisk wyniósł 9.300 zł.

W bieżącym roku kalendarzowym, w kolejnych wsiach takich jak Trzebień, Łąka, Bożejowice, Brzeźnik oraz Nowa place zabaw i miejsca rekreacji zostaną doposażone w  urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni zewnętrznych. Nowo powstałe siłownie zewnętrzne zapewnią mieszkańcom naszej gminy możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz wpłyną pozytywnie na zdrowie wzmacniając kondycję fizyczną. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania postępowania i wyłonienia Wykonawcy.

We wsi Łaziska, na placu zabaw w miejscu istniejącego i zniszczonego ławostołu zamontowany zostanie nowy. Teren pod ławostołem zostanie utwardzony kostką betonową. Roboty zostaną zakończone w lipcu, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowym, bezpiecznym obiektem małej architektury.

W ramach zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego zlecono także wykonanie i montaż tablicy z rysem historycznym wsi Nowe Jaroszowice. Firma Pana Rafała Żurakowskiego Usługi Ślusarskie z Kruszyna przygotuje tablicę informacyjno-promocyjną zawierającą najbardziej istotne informacje o wsi Nowe Jaroszowice. Na tablicy znajdzie się mapa, najważniejsze obiekty oraz opis historyczny wsi.

Chcąc poprawić estetykę naszej gminy zrealizowano zadanie polegające na wymianie tablic informacyjnych we wsiach: Brzeźnik, Dąbrowa Bolesławiecka, Dobra, Golnice, Kraśnik Dolny, Łaziska, Nowa, Nowa Wieś, Ocice, Stare Jaroszowice. Część nowych tablic zostało zamontowanych w miejscu starych,  a w niektórych wsiach pojawiły się one w nowych miejscach. Wymienione tablice będą służyć mieszkańcom i pomagać w dostępie do informacji. 

Ewelina Bachmatiuk