W dniu 16 czerwca 2021 r. podczas XXII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w Sali Domu Ludowego w Bożejowicach Wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski uzyskał jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu, przy frekwencji 12 radnych.

Rok 2021 jest trzecim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Raport o Stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Pomimo tego, że rok był szczególny ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID 19 Raport został przyjęty bez uwag. W debacie nad Raportem wziął udział mieszkaniec Gminy Bolesławiec, który złożył wcześniej, zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenie udziału w debacie. 

Rada po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – przyjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec – Andrzejowi Dutkowskiemu.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu, co wiąże się z odpowiednim zarządzaniem środkami publicznymi.

Po udzielonym absolutorium Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy, Sołtysom, samorządom wiejskim, współpracownikom – kierownictwu Urzędu Gminy i pracownikom za współpracę w realizacji zadań na terenie Gminy Bolesławiec.

Wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).  

Marzena Komarnicka

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta