Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie ogłasza konkurs fotografii cyfrowej. Tematem rywalizacji jest "Codzienność".

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFII CYFROWEJ

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1b, 59-700 Bolesławiec, tel.: 75-732-14-77.

Temat pracy:  CODZIENNOŚĆ.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.

- Każde zdjęcie powinno być w wersji elektronicznej (dłuższy bok 900 pikseli, rozdzielczość 72 dpi, format JPEG).

- Każdy uczestnik powinien posiadać jednocześnie większe rozmiary swoich prac (dłuższy bok 2000 pikseli, rozdzielczość 300 dpi) i przekazać je na nośniku CD przed organizacją wystawy i odbiorem nagrody.

Uczestnik konkursu jest autorem nadsyłanej pracy. 

Obrazy w postaci załączników należy wysłać na adres gokisbeata@wp.pl  w temacie wiadomości wpisując KONKURS FOTOGRAFICZNY,  a w treści listu kolejno: imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres, telefon oraz tytuł pracy lub dostarczyć na nośniku danych do biura organizatora.

Ostateczny termin nadsyłania prac to 30 listopada 2014 r. 

Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:

- dzieci i młodzież do lat 15
- 16 lat i powyżej.

Wyniki ogłoszone zostaną na  stronie internetowej www.gokis.boleslawiec.org oraz na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w grudniu 2014 r. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu wręczenia nagród.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w szczególności do opublikowania zdjęć w ramach pokonkursowej galerii oraz relacji konkursu w mediach. Każda praca będzie podpisana imieniem i nazwiskiem autora.

Nagrody. Pula nagród to 4000, 00 zł. Od werdyktu Jury uzależniona jest ilość nagrodzonych i wysokość nagród. 

Nadesłanie pracy jest równoznaczne: z oświadczeniem posiadania praw autorskich do danej pracy, (wykorzystywanie wizerunku osób trzecich – wyłącznie za ich pisemną zgodą), akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody przez autora na publikację pracy (prac) oraz imienia i nazwiska, a także przetwarzanie jego danych do celów związanych z konkursem.

Nadesłane prace nie spełniające wymogów regulaminu, niezgodne z prawem oraz kontrowersyjne nie będą brały udziału w konkursie.

Organizator nie odpowiada za uszkodzenie lub zaginięcie prac podczas przesyłki.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje organizator w porozumieniu z komisją konkursową.