Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 900  w sali Domu Ludowego w Bożejowicach 1A, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXII Sesji.
 3. Wręczenie medali prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie jubilatom.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy z dnia 12.05.2021 r.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz informacji o bieżącej działalności w okresie między XXI i XXII Sesją Rady Gminy.
 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
 7. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec.
 8. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 9. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bolesławiec oraz przeprowadzenie debaty nad Raportem o Stanie Gminy.
 10. Podjęcie uchwał Rady Gminy
  10.1 Nr XXII/250/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania,
  10.2 Nr XXII/251/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.,
  10.3 Nr XXII/252/21 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec,
  10.4 Nr XXII/253/21 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  10.5 Nr XXII/254/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bolesławcu z/s w Kruszynie.
 11. Wolne wnioski i pytania radnych.
 12. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 13. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.

Projekty uchwał: Projekty Uchwał Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023) 

Transmisja na żywo: XXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 16 czerwca 2021 r., godzina 900