Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXI Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXI Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy z dnia 10.03.2021 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XX i XXI Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 
  6.1 Nr XXI/241/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024,
  6.2 Nr XXI/242/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2021 rok,
  6.3 Nr XXI/243/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  6.4 Nr XXI/244/21 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bolesławiec w latach 2021-2025,
  6.5 Nr XXI/245/21 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolesławiec,
  6.6 Nr XXI/246/21 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przystąpienia Gminy Bolesławiec do Programu "Podwórko Nivea",
  6.7 Nr XXI/247/21 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przystąpienia Gminy Bolesławiec do Programu "Lider Usług Publicznych",
  6.8 Nr XXI/248/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec,
  6.9 Nr XXI/249/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Bolesławiec w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Bolesławiec usługami świadczonymi przez Środowiskowe Domy Samopomocy w Bolesławcu.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i pytania radnych.
 9. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 10. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.

Transmisja na żywo: XXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 12 maja 2021 r., godzina 900

Podjęte uchwały: Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)