Przedmiotem zadania jest budowa drogi zlokalizowanej na działkach nr 304, 601 w obrębie miejscowości Kruszyn oraz na działkach nr 674, 675 w obrębie wsi Kraśnik Górny. Droga o charakterze drogi publicznej o nr 103973D, zaprojektowana na obciążenie ruchu kategorii KR2, położona jest
w gminie Bolesławiec, powiecie Bolesławieckim, województwie dolnośląskim. Objęta zadaniem droga posiada nawierzchnię bitumiczną o długości 3800mb i szerokości 4,2m, której stan jest niezadowalający. Istniejąca nawierzchnia posiada liczne pęknięcia siatkowe oraz wykruszenia krawędziowe. Jezdnia w km 2+160 wymaga cząstkowego remontu spękań występujących na całej szerokości jezdni. Droga posiada również liczne ubytki w jezdni oraz wykruszenia krawędzi. Wymaga naprawy na całej swojej długości.

Droga będąca przedmiotem inwestycji stanowi nieodłączny element transportu zbiorowego na terenie gminy Bolesławiec. W ramach realizacji zadania pn. "Budowa drogi (dz. nr 304, 601) obręb Kruszyn oraz (dz. nr 674, 675) obręb Kraśnik Górny" wykonane zostaną roboty przygotowawcze, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, renowacja i odtworzenie istniejących rowów, budowa nowej nawierzchni bitumicznej. Planowane jest równie utworzenie ścieżki pieszo - rowerowej. Realizacja planowanej inwestycji przyczyni się nie tylko do poprawy życia mieszkańców gminy Bolesławiec, ale również pozytywnie wpłynie na wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego.

DOFINANSOWANIE:  1 595 335,04 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 190 670,09 zł

Fundusz Dróg Samorządowych, Tablica Kraśnik Górny, Kruszyn.jpeg