Ogłaszamy nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej. 

Wszystkich zainteresowanych wymianą „kopciuchów” tj. kotłów/pieców zasilanych paliwem stałym, niespełniających wymagań jak dla kotłów 5 klasy (wg. PN-EN 303-5:2012), zachęcamy do zapoznania się z regulaminem udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej (treść regulaminu znajduje się poniżej). Chcąc skorzystać z dotacji należy, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021r. (lub do wyczerpania środków), złożyć wniosek o udzielenie dotacji celowej wraz z załącznikami. Wnioski można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1 A, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 730-1530, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy ePUAP.  Wnioski, które wpłynął po ww. terminie zostaną odesłane Nadawcy.

O dotację ubiegać się mogą osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym bądź wielorodzinnym samodzielnego lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja udzielana będzie dla inwestycji planowanych, w formie refundacji poniesionych kosztów, co oznacza, że wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania oraz po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów. Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed podpisaniem umowy dotacyjnej z gminą.

Dotacja udzielana będzie w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

  1. 8 000,00 zł na pompę ciepła powietrze/woda, spełniającą w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+;
  2. 4 000,00 zł na kocioł gazowy kondensacyjny na gaz z sieci lub płynny, spełniający w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;
  3. 4 000,00 zł na kocioł kondensacyjny na lekki olej opałowy, spełniający w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;
  4. 3 500,00 zł na kocioł na pellet z automatycznym sposobem podawania paliwa, posiadający klasę efektywności energetycznej minimum A+;
  5. 2 500,00 zł na kocioł na ekogroszek z automatycznym sposobem podawania paliwa, posiadający klasę efektywności energetycznej minimum B;
  6. 1 200,00 zł na przyłączenie nieruchomości do sieci dystrybucji gazu ziemnego;

a także w wysokości 1 200,00 zł na zakup i montaż zbiornika na gaz lub olej.

Jeśli jednak w budynku/samodzielnym lokalu mieszkalnym, w którym planowana jest realizacji inwestycji, prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość dotacji zostanie pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności. W sytuacji, gdy powierzchnia ta przekroczy 30 % powierzchni budynku/samodzielnego lokalu mieszkalnego przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy, w przypadku:

  1. Pompy ciepła powietrze/woda – zakup i montaż pompy z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.
  2. Kotła gazowego kondensacyjnego i olejowego kondensacyjnego – zakup i montaż kotła z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.
  3. Kotła na pellet i ekogroszek – zakup i montaż kotła z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.

Przy zakupie kotłów na pellet i ekogroszek prosimy, aby zwracali Państwo szczególną uwagę na ich klasę, bowiem dotacją objęte są kotły charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg. PN-EN 303-5:2012). Kotły te nie mogą posiadać również rusztu awaryjnego, czy też elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Proszę mieć również na uwadze, że jeśli w obszarze, na którym znajduje się budynek/samodzielny lokal mieszkalny istnieje techniczna możliwość przyłączenia do sieci gazowej, dopuszcza się wymianę „kopciucha” wyłącznie na pompę ciepła powietrze/woda, kocioł kondensacyjny gazowy lub olejowy. Preferowanie najmniej emisyjnych źródeł ogrzewania w konkretnym obszarze ma na celu jego utrzymanie w niepogorszonym stanie.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Bolesławiec, do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy. Trzeba być jednak świadomym, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Każdy wniosek podlegał będzie skrupulatnej weryfikacji. Urząd Gminy Bolesławiec nie wyklucza także możliwości oględzin starego „kopciucha” przed podpisaniem umowy na jego wymianę.

Umowa dotacji zostanie zawarta z Beneficjentem, którego wniosek jest kompletny i spełnia wymagania przewidziane w regulaminie.

PDFUchwała Nr XX_238_21.pdf (1,15MB)

Monika Krosondowicz-Babiasz