Gmina Bolesławiec zwraca część opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Decyzją Rady Gminy Bolesławiec (Uchwała Nr XX/239/21 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku):

  1. zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych z opłaty I raty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, której termin płatności upływa 31 stycznia 2021 r.
  2. Przedsiębiorcom, którzy dokonali opłaty jednorazowo w całości do dnia 31 stycznia 2021 r., przysługuje jej zwrot w wysokości 1/3 opłaty rocznej lub zaliczenie w poczet kolejnych rat w przypadku dokonania opłaty I raty.

Tym samym gmina wychodzi naprzeciw potrzebom branży gastronomicznej, która obecnie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej z powodu nałożonych przez rząd ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19.

Zgodnie z art. 31 zzca ustawy COVID-owej z 2 marca 2020 r., rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, lub przedłużyć termin na jej wniesienie. Samorząd działa więc w ramach przyznanych kompetencji. Zważywszy na fakt, iż obecnie wszelka pomoc udzielana przedsiębiorcom z publicznych pieniędzy pozostaje niezwykle niepewna chociaż w ten sposób staramy się wesprzeć działający na terenie naszej gminy biznes, szczególnie gastronomiczny, który działa na zasadzie albo całkowitego, albo pół-zawieszenia. Decyzja nie była łatwa, bo dochód z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczany jest zgodnie z przepisami na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

Niemniej jednak pomoc dla branży gastronomicznej ze społecznego punktu widzenia jest niezwykle istotna.  Wszystkim podmiotom, które uiściły całość opłaty, gmina zwróci 1/3 kwoty, ci, którzy opłacili pierwszą ratę do 31 stycznia mogą wystąpić o jej zwrot lub wnioskować o jej zaliczenie na poczet kolejnej raty.

Liczymy iż ostatnie obostrzenie zastaną poluzowane w okresie późnowiosennym i letnim, by przedsiębiorcy mogli otworzyć swoje lokale i odrobić chociaż częściowo straty poniesione wprowadzanymi ograniczeniami.

Gmina nie wyklucza zmiany uchwały i zwolnień z kolejnych rat, gdyby „zamknięcie” branży zostało przedłużone także na okres letni. Lokalny samorząd ma jednak nadzieję, że przez pozostałe części roku branża będzie mogła działać.

Jarosław Babiasz