Przypominamy, że Gmina Bolesławiec przeprowadza inwentaryzację źródeł ogrzewania znajdujących się w Państwa budynkach mieszkalnych, handlowych i usługowych.

Inwentaryzacja przeprowadzana jest przez Ankieterów - pracowników firmy Ekolog Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Świętowidzkiej 6/4, 61-058 Poznań.

Oto wykaz Ankieterów:

  1. Olga Walkowiak
  2. Paulina Górska
  3. Tomasz Struski

Każdy ankieter wyposażony jest w identyfikator obejmujący jego imię i nazwisko, numer telefonu do firmy Ekolog Sp. z o.o. oraz numer telefonu do Urzędu Gminy Bolesławiec. Dane te umożliwią Państwu zweryfikowanie tożsamości Ankietera.

Ankieterzy będę potrzebowali od Państwa m.in. następujących informacji:

  1. Dane adresowe: miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu.
  2. Dane budynku/lokalu:
  1. Typ budynku/lokalu: mieszkalny (jednorodzinny, wielorodzinny), mieszkalno-gospodarczy, usługowy, handlowy, użyteczności publicznej, itp.
  2. Powierzchnia użytkowa budynku/lokalu wyrażona w m2.
  3. Ocieplenie, przeprowadzone prace termomodernizacyjne.
  1. Dane o źródle ogrzewania m.in. takie jak: liczba źródeł; charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa); klasa kotła (na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu poświadczającego emisję); sposób podawania paliwa (ręczny, automatyczny); rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta); urządzenia odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia); sprawność cieplna; moc kotła/urządzenia [MW]; rodzaj i ilość stosowanego paliwa w skali roku.

Ankieterzy nie mogą żądać od Państwa podawania jakichkolwiek danych osobowych, reklamować firm zajmujących się wymianą/montażem źródeł ciepła, czy też proponować pomocy w pozyskaniu środków finansowych na ten cel. Ich zadaniem jest jedynie zebranie informacji, o których mowa wyżej.

Mając na uwadze fakt, że ilość informacji, jaką muszą zebrać Ankieterzy jest znaczna, bardzo prosimy o wcześniejsze przygotowanie sobie danych, celem ograniczenia do niezbędnego minimum czasu przebywania Ankietera na terenach Państwa posesji.

Mając na uwadze względy sanitarne możecie Państwo skorzystać także z ankiety on-line zamieszczonej na adresem: https://www.interankiety.pl/i/bOWbNpv9 bądź wypełnić ją w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta, znajdującym się w Urzędzie Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1 A, 59-700 Bolesławiec. Osoby, które skorzystają z tej formy spisu nie będą już objęte wywiadem bezpośrednim przeprowadzanym przez Ankietera.

Na koniec pragniemy poinformować, że inwentaryzacja jest obowiązkowa, a Mieszkańcy, którzy nie udostępnią informacji o typie wykorzystywanego źródła ciepła zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe tzw. „kopciuchy”.

Bardzo prosimy o pomoc przy przeprowadzeniu inwentaryzacji i udzielanie Ankieterom wszystkich niezbędnych informacji.

Dziękujemy za zaangażowanie i każdą uzupełnioną ankietę.

Monika Krosondowicz-Babiasz