Publikujemy Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 i budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPA wraz z elementami ochrony katodowej obejmującej projektowany odcinek gazociągu w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 282 relacji Miłkowice – Żary w km 38,520 w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Remont gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa relacji Załęcze – Radakowice – Zgorzelec, wymiana odcinka DN 300 pod torami kolejowymi w Bolesławcu”.