Pragniemy poinformować, że został ogłoszony II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Uczestnik z racji niepełnoletności musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min.4 wersy), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z przebywaniem i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzującej „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat” i nawiązującej do 30-lecia działalności KRUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mieszkańców wsi.

Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika, który może przekazać tylko jedną pracę konkursową. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu. 

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest również dołączenie do zgłaszanej pracy wypełnionych i podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka następujących dokumentów:

Kompletne zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 09.04.2021r. do godziny 00:00 na adres e-mail:   (w temacie e-mail należy wpisać: „Konkurs na rymowankę – Imię i Nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na rymowankę”. 

W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. W jednym e-mailu/kopercie można zgłosić pracę konkursową jednego dziecka. W przypadku kilkorga dzieci komplet wymaganych dokumentów każdego z nich powinien być przesłany w osobnych e-mailach/kopertach.

20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok.600zł każda. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca roku szkolnego 2020/2021.

Regulamin konkursu dostępny jest na  www.krus.gov.pl

Anna Krystyniak, PT KRUS Bolesławiec