Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 10 marca 2021 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XX Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy z dnia 27.01.2021 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XIX i XX Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 
  6.1 Nr XX/232/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024,
  6.2 Nr XX/233/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2021 rok,
  6.3 Nr XX/234/21 w sprawie uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2021 roku,
  6.4 Nr XX/235/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa i Ocice objętych złożem "Kraszowice",
  6.5 Nr XX/236/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa,
  6.6 Nr XX/237/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice,
  6.7 Nr XX/238/21 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej na terenie Gminy Bolesławiec,
  6.8 Nr XX/239/21 w sprawie zwolnienia i części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku,
  6.9 Nr XX/240/21 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały Rady Gminy Bolesławiec dotyczącej szczepionek przeciwko wirusowi SARS-COV-2 wniesionej przez Ewelinę Kędzierską.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i pytania radnych.
 9. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 10. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.

Transmisja na żywo: XX Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 10 marca 2021 r., godzina 900