Współpraca Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2021 r. prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t. j. ze zm.) oraz „Programu Współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” przyjętego przez Radę Gminy Bolesławiec uchwałą Nr XVII/206/20 z dnia 4 listopada 2020 r. 

W programie ustalono zadania priorytetowe, a są to między innymi pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania.

12 stycznia Gmina Bolesławiec ogłosiła konkurs w trybie otwartego, w wyniku którego podpisano 5 umów - w formie wsparcia - na ogólną kwotę 260 000 zł. Zadania, które zostały objęte wsparciem to:

  1. Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, zam. na terenie Gminy Bolesławiec w zakresie piłki siatkowej, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie. Zadanie realizowane będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przez Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec a przyznana dotacja wynosi 25.000 zł.
  2. Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów, mieszkańców gminy Bolesławiec, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie. Zadanie realizowane będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Bolesławcu z/s w Kruszynie, gdzie przyznana dotacja wynosi 190.000 zł
  3. Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy Bolesławiec, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie. Zadanie realizowane będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Bolesławcu z/s w Kruszynie a przyznana dotacja wynosi 30.000,00 zł
  4. Prowadzenie szkolenia sportowego z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy Bolesławiec. Zadanie realizowane będzie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przez Uczniowski Klub Żeglarski PIRAT Bolesławiec, przy czym przyznana dotacja wynosi 10.000 zł.
  5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane będzie od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r. przez Bolesławiecki Klub Amazonek, a przyznana dotacja wynosi 5.000 zł.

Irena Ryś