Publikujemy Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr A18 w km 71+870 — 72+800 za pomocą istniejącego wylotu W1 do urządzenia wodnego, tj. zbiornika chłonnego zlokalizowanego na terenie działki nr działki nr 451/345 obręb Golnice, gm. Bolesławiec.