W sprawach skarg i wniosków Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, pok. 26 w każdy poniedziałek w godzinach 1400 - 1700.

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art. 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.
Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez Radę Gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

W obecnej VIII kadencji 2018-2023, Rada Gminy działa w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Gminy:

 • UZIEJ Bogusław

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:    

 • ŁUCKA Grażyna    
 • CHUDZIK Andrzej

Radni Rady Gminy:

 • BERNY Leszek
 • BIEGACZ Łukasz
 • DURTKA Jadwiga
 • GAJEWSKA Rozalia
 • JANIEC Rafał
 • KAMIŃSKA Anetta
 • OSTROWSKI Henryk
 • POTOCKI Edward
 • SZWEDO Andrzej
 • TOROŃCZAK Beata
 • WÓJTOWICZ Krystyna
 • ZORYŁO Małgorzata