W sprawach skarg i wniosków Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, pok. 26 w każdy poniedziałek w godzinach 1400 - 1700.

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art. 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.
Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez Radę Gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

W obecnej IX kadencji 2024-2029, Rada Gminy działa w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Gminy:

 • BIEGACZ Łukasz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:    

 • BACHÓR Marcin   
 • LAUDANI Brygida

Radni Rady Gminy:

 • DEBERNA Jolanta
 • GALA Tomasz
 • GIL Marcin
 • ILCZYNA Rafał
 • JANIEC Rafał
 • ŁASICA Tadeusz
 • ŁUCKA Grażyna
 • NAWROT Irena
 • PŁUCIENIK Małgorzata
 • STACHÓW Dariusz
 • UZIEJ Bogusław