Pomimo okresu zimowego nie wstrzymano robót budowlanych na obiekcie budowanej drogi (dz. nr 304, 601) obręb Kruszyn oraz (dz. nr 674, 675) obręb Kraśnik Górny

Zadanie jest dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 1 595 335,04 zł., tj. 50% wartości robót budowlanych. Wykonawcą przedmiotowego zadania, wyłonionym w procedurze przetargowej zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowcu

Zgodnie z zawartą we wrześniu 2020 roku umową zakończenie zadania planowane jest na sierpień 2021 r., a całkowity koszt robót budowlanych związanych z realizacją zadania wyniesie 3 190 670,09 zł. Zakres prac obejmuje poszerzenie pasa drogowego wraz z budową nowej nawierzchni bitumicznej i ciągiem pieszo-rowerowym

Już niebawem mieszkańcy miejscowości będą mogli cieszyć się nową drogą o parametrach w standardzie Europejskim na odcinku ok. 2,6 km.

Renata Boluk