W poniedziałek, 18 stycznia, uczniowie klas I-III rozpoczęli edukację w trybie stacjonarnym. Przed tym dniem nauczycielom, którzy mieli rozpocząć zajęcia w tym trybie, wykonano testy na COVID-19. Wszystko po to, aby zapewnić uczniom i ich rodzicom poczucie bezpieczeństwa. 

Dzieci i ich rodzice przyjęli z entuzjazmem informację o powrocie do tradycyjnej formy nauczania. Mimo radości z powrotu do szkoły dwumiesięczny czas izolacji sprawił, że pierwsze dni były trudne, w szczególności dla najmłodszych uczniów, u niektórych dzieci wróciły problemy z adaptacją w klasie. Często na nowo muszą teraz zbudować swoje relacje z kolegami z klasy, a nawet z nauczycielami, a to będzie wymagało trochę czasu. 

Dla dzieci, które potrzebują opieki, w szkołach rozpoczęła działalność świetlica, w godzinach ustalonych z rodzicami. Jednakże należy podkreślić fakt, że placówki oświatowe pracują w reżimie sanitarnym stosując się do wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. W każdej szkole dodatkowo zostały opracowane procedury w celu uszczegółowienia wytycznych, aby uwzględniały warunki jakie są w poszczególnych jednostkach. Jedną z najważniejszych zasad, jaka obowiązuje jest nakaz, że każda grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole nie powinna mieć możliwości kontaktowania się z pozostałymi klasami. Ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczniom i nauczycielom. Obostrzenia, do których muszą się dostosować szkoły, nakładają również obowiązki na rodziców, aby wysyłali do szkoły dzieci zdrowe, bez żadnych objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych i nie przyprowadzali ich, gdy domownicy przebywają w izolacji w warunkach domowych. Ponadto, żeby dopilnowali, aby dziecko przynosiło do szkoły swoje przyrządy i podręczniki, z których będzie korzystać podczas zajęć, ponieważ nie dopuszczalna jest sytuacja, w której korzystałoby z przyborów lub podręczników kolegi. Przestrzeganie tych zasad jest bardzo istotne, aby klasy I-III mogły uczyć się stacjonarnie. Należy również podkreślić, że w trybie stacjonarnym mogą odbywać się zajęcia specjalistyczne dla uczniów skierowanych do kształcenia specjalnego i w większość tych zajęć, jeżeli taka była wola rodziców jest w tym trybie prowadzona. 

Natomiast uczniowie klas starszych po feriach powrócili do edukacji zdalnej. Nauka zdalna we wszystkich szkołach jest zgodnie z obowiązującym planem zajęć, a lekcje prowadzone są z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Teams. We wszystkich szkołach nauczyciele komunikują się z uczniami oraz rodzicami wykorzystując dziennik elektroniczny. Taki tryb nauki wymaga od młodzieży i nauczycieli bardzo dużego zaangażowania, aby uczniowie mogli zdobyć wiedzę i umiejętności, które umożliwią im w przyszłości edukację na dalszych etapach kształcenia. Młodzież z klas ósmych musi się przygotować do czekającego ją egzaminu, dlatego w każdej szkole prowadzone są konsultacje dla tych uczniów. W zależności od potrzeb zgłoszonych przez rodziców dyrektorom szkół, konsultacje te prowadzone są w trybie stacjonarnym lub zdalnym. W tym roku szkolnym uczniowie nie mają problemów ze sprzętem, który jest potrzebny, aby korzystać z zdalnej edukacji, ponieważ w ramach dofinansowania jakie otrzymała Gmina Bolesławiec, biorąc udział w konkursach grantowych „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” (wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego) zakupione zostało 70 tabletów oraz 26 laptopów, które zostały przekazane szkołom. Większość sprzętu została już użyczona uczniom. 

Chcemy podkreślić, że zorganizowanie działalności placówek oświatowych w czasie epidemii, wymaga od dyrektora oraz wszystkich pracowników zarówno dużej odpowiedzialności, zaangażowania, a także wkładu pracy, aby edukacja była bezpieczna i przynosiła zamierzone rezultaty.

Barbara Majecka